Không thể suy nghĩ phức tạp nên chỉ viết những điều đơn giản.